Welcome to Ombaanhu/Omwa tambulwa ko nawa mOmbaanhu?

VISION (EVILAVILOFANEKO)

The Ombalantu Traditional Authority intends to remain committed to its customary obligation by upholding, promoting, protecting and preserving the culture, language, traditions and traditional value of the Aambaanhu Community, preserving and maintaining the cultural sites, working arts and literary works of the Aambaanhu Community.

Elelo lyOpamufiululwakalo lyaMbaanhu a li lalakanene okukala lye yi tula mo moshinakuwaniwa shalyo shokukaleka po, okuhumifa komeho, okwaamena nokupungula omufiululwakalo, elaka, eenghevi vopamufiulwakalo woshiwana shAambaanhu, okukaleka po nokwaamena omahala yopamufiululwakalo, oilonga yoihongwa mo nomahepu yoshiwana shAambaanhu.

MISSION (OSHILALAKANENWA)

The Ombalantu Traditional Authority’s mission is to promote peace and welfare amongst the members of the Aambaanhu Community, supervise and ensure the observance of the customary law of the Aambaanhu Community.

Oshilalakanenwa shElelo lyOpamufiululwakalo lyaMbaanhu okukaleka po ombili nonghalonawa moshiwana shAambaanhu, okutonatela nokukwashilipaleka kutya aakalimo yOmbaanhu otaa iyufa keemphango vopamufiululwakalo.

Location/Ehala
Ombalantu Traditional Authority is situated in Omusati Region, Northern Namibia.
Elelo lyAmbaanhu a li hangika moshitopolwa shaMusati, koumbangalanhu waNamibia.

MEMBERS OF OMBALANTU TRADITIONAL AUTHORITY
Chief of Ombalantu Traditional Authority

Tk. Oswin Shifiona Mukulu

Senior Traditional Councillors (STC)
1. Petrus Modestus Aipanda

2. Asser Aukongo

3. Helmut Kalenga

4. Isdor Kanelombe

5. Suama Mikael

6. Onesmus Benjamen

Traditional Councillors (TC)
7. Erikka Nausiku Nehunga

8. Rehabeam U ugwanga

9. Matias Haitembu Kamati

10. Petrus Kanisius Akushanga

11. Notburga Nandjila. Nguluwe
12. Vardinus Kangwe

13. Paulinus Shitaleni Amutenya

14. Linus Ashipala Kalenda

15.Jakob Alweendo

16.Matias Shilinge

17. David Lukas Kamati

18. Michael Simeon

19.Michael Sakaria

20. Paavo Shipuata

Organisational Structure of Ombalantu Traditional Authority

Olutu lwElelo lyoPamufiululwakalo lyAmbaanhu

Tk. Oswin Shifiona Mukulu
Tk. Oswin Shifiona MukuluChief of Ombalantu Traditional Authority (Elenga Ekulunhu lyAmbaanhu)
Tk. Petrus Mondestus Aipanda
Tk. Petrus Mondestus AipandaSenior Traditional Councillor of Ohamwaala (Elenga Enene)
Tk. Isdor Angula Kanelombe
Tk. Isdor Angula KanelombeTraditional Councillor Spokesperson
Meme Anastasia Shilimetindi
Meme Anastasia ShilimetindiSecretary
Tk Helmut Kalenga
Tk Helmut KalengaSenior Traditional Council of Ombandjele (Elenga Enene)
Tk Matias Aitembu Kamati
Tk Matias Aitembu KamatiTraditional Council Chairperson
Meme Albertina Shitaleni
Meme Albertina ShitaleniCommunity Court Clerk
Tk Asser Aukongo
Tk Asser Aukongo Senior Traditional Council of Okapanda
Tk Paulinus Amutenya
Tk Paulinus AmutenyaTraditional Council Vice_Chairperson
Tk Mateus Shiimbi
Tk Mateus ShiimbiCommunity Court Messenger (Omutumwa weemhangu vopamufiululwakalo)