Ohamautsi District headmen (75 wards) are Cell phone numbers are provided at the end (Please let’s take time and day into consideration  before we make calls, we should avoid calling people at night except emergencies): Nambia Country Code: +264

Oyene yomikunda (75) mOhamautsi oyo mba (Eengovi vawo ova yandjwa pehulilo ashike yaholike natu taleni nghaa efimbo ile esiku ndi lyokuvengelwa ino venga ike nomokati kousiku kakele nge opu na leela oshiima sha endelela: Oshipatululongovi shaNamibia +264

 

OSHITOPOLWA SHAHAMAUTSI

 

OMUKUNDA EDHINA LYA MWENE WOMUKUNDA CELLPHONE  NO.
1. Omafa ya Naule Paulinus Amutenya 0812583926
2.  Omundjalala Antonius Shaumbwako 0812878604
3.  Omakuku Abisai Shaningwa(Pp. Johannes Shinyata 0811277510

08171030290

4.  Oluvango Elizabeth Frans 0813330634
5.  Oukwandongo Linus Kalenda 0812447583/0818047365
6.  Onamulunga Hosea Kavila 0813944746
7.  Ohamautsi Menas Sikeni 0816787656/0812515719
8.  Ornhemba Onesmus Benjamen 0813635504
9.  Elonga Pp. Theresia

Mbangunete

0817689683
10.0nhokolo Paulus Shiluwa 0813179915
11.0malungwandjamba Asteria Severen 0812331922
12.0nehani Sakeus Naundjomba 0812157447
13.0kapuku Simon Kandowa 0812273576/0813410661
14.0kambafona Malakia Herman 0812846104
15.0shikulufitu Petrus Nangolo 0813959867

 

16.0nawa Wilhelm Kapweya 0812709270
17.0hakuyela Johannes Venondandu 0812293188
18.0mhakoya Johannes Antonius 0818031032
19. Okakekete Tobias Aindongo 0813759219
20.0nangombe Profiliu Hepeni 0818960108
21.0kafitukakafimbi Hosea Isak Ndiili 0816760039
22.Oipandayambalantu Imbili Angala 0812363352
23.Onaamehandiya Lidia Mikka 0813895993
24.0shima Gideon Efraim 0812416482
25.0shikwanailya Aitana Eita 0816598402
26.Ouhwaala Pp. 0816934389/3003318
27.0munyele Switbertha Amungulu 0812596549
28.0nyanyalonda Irene Eita 0812153394
29.Oshiputushakayone Moses 0813606861
30.0kafitukanangombe Johannes Aiyambo 0814042922
3l.Oihu Daniel Shapumba 0813292652
32.0nangolo Emiam Hekandjo 0812948780
33. Okahwakamayau Junias Shawelaka 0813081236
34.0munghozi Rosa-Maria Aindongo 0812703280
35.0nevuvi Nestor Hwepo 0812620290
36.0shipaya Johannes Aluteni 0812420372
37.Omufituwanauyala Stefanus Alweendo 0812718883
38.0kaile Tomas Nangolo ( Pp. Hilya Tashiya) 0818531400
39. Oshihwashaaluholo Petrus Andjene  
40.0handungu Maria Nambabi 0817261428
41.Omuhenyewaikulu Ignatius Tashiya  
42.0mbafi Norbert Nangolo 0812693762
43.Okahwakangamba Oskar Teofelus Kaputa 0812155139
44.0shikweyo Festus Ndiili 0814737751
45.Ehungaelo Vendelinus Kashindi 0813065383
46.0nghili Sabina Kalola 0812957851
47.0ngali Holtensia Shindingeni 0812910724
48.0nekukumo Stefanus Kautondokwa 0812388100
49.Onamanape Frans Uheka 0812388100
50.0shiheke Tomas Lilonga 0813395968
51.Omatelekelo Pp. Erastus Angala 0814516727

 

52.0mushii Festus Ekandjo 0812878626
53.Omufituweelo Martha Mutambo-Shete 0812340743
54.Eengete Pp. Dapewa Autoni 0813348781
55.Eloela Lahya Aitembu 0813352588
56.0itende Pp. Loide Aindongo 0812352472
57.Omasatiyashekuwa Samuel Endjala 0817199999
58.0nahende Saltiel Nefeke 0812069850
59.Eputu lya Lilonga Alfeus Hango 0812873617
60.0upembe Petrus Eita 0817215350
61.Omahalya Paulus Mundjele 0812890966
62.Epoko Joseph Nepembe 0812008788
63.0mukoko Martina Anghuwo 0814425045
64.0helongo David Katofa 0814328913
65.0malunda Hubertus Shooka 0812799618
66.0shitukafitu B Festus Mbendeka 0816912399
67.0ulifilo +Omatando Kalistus Amushila 0816116667
68.0mbundamuti Johannes Shetunyenga 0814382861
69.Ouholondema Aaron Shiwapo 0816257172
70.0hauhwe Donatius Vinsetius 0812366635
71.0nambamba Johannes Lilonga 0812305193
72.Okafitukakatanyange Menas Akwenye 0813666747
73.Okafitukakamba Josef Tashiya (Onawa)  
74. Oikalakahe Sabina Kalola 0817815268
     

OSHITOPOLWA SHAHAMUYALA

 

Omukunda Edhina ll:a mwene wOmukunda Cellphone No.
1. Ohamuyala Alvina N. Andowa 0814233715
2.  Omahokwe Valentinus  
3.  Okafitukakuni Maria Shamena 0814419777
4.  Ohambalanganga Michael Aimanya 0812289174
5.  Onanime Alfred Akwenye 0814231047
6.  Oufawahelia Pergelina Ndjalukeni 081
7.  Oikwayaiyenzi Onesmus Nelundu 0813071230
8.  Oshihwashekwa David Namwandi 0812744652
9.  Oinghuzi Frans K. Nambinga 0813653244
1 O.Oshi putusheendjamba Notburga Nguluwe 0813209099
11.Okafitukasisia Generosa Kalola 0813279133
12.0naitembu Blasius Ndimulunde 0816080030
13.0navivi Shamena Mwandjaha 0812375969
14.0shondo Sebastianus Akwenye 0813773395
15.0iwiwili Hiralius Eita 0816907114/08161830

05

 

 

16.Eehamavashinhanhi Simon Shikongo 0813741398
17.0ipandayakashanu Tobias M. Mwanyangapo 0812163104
18.0ikokola Aluvilu Blasius 0816547086
19.Ouwaananghala Petrus Nangolo 0812177190
20.Okafitukeonde Tashiya Fukaile 0814286513
21.Omufituwenghete Petrus Mukulu 0817672359
22.Okahwakashaangolo Shiiposha Aiyambo 0813430165
23.Omuulukila Shapwa Nelundu 0813653211
24.0shipumbu Abraham Nangolo 0818645350
25.   081
26.   081

OSHITOPOLWA SHAMBANDJELE

1. Olukekete Simon Levi 0818670550
2.  Oshitukafitu A. Adreas Mukula 0817897151
3.  Ombaalume Bernadus Eita 0813675364
4.  Okahwakambandjele  Matias Kamati Aitembu 0812880173
5.  Ouhongo Matias Nakulonda 0812880167
6.  Eyanda Petrus Shikonda 0817146731
7.  Ohambanda KristofNashapi 081
8.  Omikwayanghwii  Abrosius Amutenya 0812968156
9.  Oikango Kosmas Aiyehela 0811275082
10.Okamwandikonghwii Elvin Manuel 0812334996
11.0kafitukashipopyeni Kristian Shomeya 0817670516
12.0kafitukakahala Erastus Eita 0812340718
13.Ohamayashuunda A Hermes Otto 0812711204
14. Ombandjele Leonard Akwenye 0813912330
15. Ohamayashuunda B Andreas 0812860989
16. Eputulyalilonga Alfeus Hango 0812873617

OSHITOPOLWA SHAKAPANDA

1.0kapanda Erikki Lisias 0812720039/0816809659
2.0ipandahangano Jacob Alweendo 0812353695
3. Okafitukashau Michael Sakaria 0813277916
4. Olukulo Timoteus Nenghama 0812194455
5. Onhofi Petrus T. Kamushivulu 0814053000
6. Otapaela Lisias Autoni 0818103728
7. Omaputa Pp. Ester Aipanda 081